Povinně zveřejňované informace

Název subjektu

Obec Pěčín
 

Důvod a způsob založení

Pěčín vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Pěčín je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).
 

Organizační struktura

Pěčín má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu.
Zastupitelstvo obce zřizuje výbory finanční a kontrolní.
 

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Pěčín
Pěčín čp. 207
517 57  Pěčín

Telefon: +420 494 595 148
E-mail: obec@pecin.cz
www: www.pecin.cz
ID Datové schránky: m7cbyt7
E-podatelna: obec@pecin.cz
 

Adresa úřadovny
Pěčín čp. 207
517 57 Pěčín

Telefon: 494 495 148
E-mail: obec@pecin.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 – 11:00 hod.   12:30 – 17:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:00 hod.     12:30 – 17.00 hod.
 

Telefonní čísla
Obecní úřad – 494 595 148
Starosta – 604 233 214
Místostarosta – 732 330 132

 

Elektronická adresa internetových stránek obce:
www.pecin.cz

 

Adresa podatelny
E-podatelna: obec@pecin.cz

 

Další elektronické adresy povinného subjektu, případně adresy pracovníků povinného subjektu

Starosta obce: starosta@pecin.cz
Obecní e-mail : obec@pecin.cz

 

Případné platby – bankovní spojení

Základní běžný účet: Česká spořitelna Rychnov n. Kn. – 1240092359/0800
                                     ČSOB Rychnov n. Kn. – 112109895/0300
                                     Česká národní banka Hradec Králové – 94-1318571/0710
                                     Komerční banka Rychnov n. Kn. - 131-992770277/0100

Termínovaný vklad: ČSOB Rychnov n. Kn. - 326191898/0300
                                   Komerční banka Rychnov n. Kn. - 94-6879570617/0100

                                    

00275221

 

DIČ

CZ00275221

 

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, dokumentů strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

Dokumenty, které jsou k dispozici v elektronické podobě, se nacházejí na Úřední desce .

Rozpočet
Rozpočet na rok 2024

Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce

Příjem žádostí – místo a způsob

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
Osobně na pracovišti obce Pěčín
Písemně
E-mailem
Elektronickým podáním
Telefonicky

Opravné prostředky

Odvolání:
Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.
Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.
   

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu .

Popisy postupů – návody pro řešení všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných životních situací lhůt, které je třeba dodržovat.

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.
O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.
Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami  a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce .

Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Pěčín jedná:
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

 

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

Odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

 

Úhrady za poskytování informací 

Obec Pěčín  stanoví v souladu s ust. §5odst.1 písm.f) zákona č. 106/1999Sb.,

O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. §17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací

(dále jen „sazebník“).    

Ceny jsou uvedeny včetně sazby DPH.

1. Kopírování dokumentů

    a) černobílá kopie – formát  A4 na laeserové tiskárně

jednostranně          3 Kč/list
oboustranně           4 Kč/list

   b) barevná kopie  - formát A4   na laeserové  tiskárně

jednostranně          10 Kč/list
oboustranně           15 Kč/list

2. Tisk dokumentů v laeserové tiskárně

formát A4 jednostranný výtisk   černobíle     3Kč/list

3. Poskytnutí informace na nosiči dat

Nosič dat  disketa               13Kč/ ks
CD – ROM                            18 Kč/ks

 4. Hodinová sazba

     V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací(např.je-li třeba informace vyhledat v archivu, procházet rozsáhlé soubory dat, kopírovat obsáhlé dokumenty apod.,) účtuje Obecní úřad  Pěčín žadateli za takové vyhledání informací  částku 200,--Kč za každou započatou hodinu práce úředníka, přičemž základní jednotkou pro konečný výpočet sazby nákladů za vyhledání informace  je jedna čtvrthodina to je   50,--Kč.

5.Ostatní úhrady jsou dle zákona č. 634/2004 O správních poplatcích  v platném znění.

 Schváleno zastupitelstvem obce Pěčín na veřejném zasedání č.I/2010 ze dne 24.2.2010.              

 

 

Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 7 zákona v případě orgánu o výši úhrad odvolání nebo stížností. Za poskytnutí informací

Zatím nevydána

 

Licenční smlouvy

Vzor licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty

Licenční smlouvy upravující výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty

 

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou zveřejněny v samostatné sekci.
 
O poskytování informací ze zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Pěčín vydává na základě § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023

Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Organizační složka obce:
- JSDH obce Pěčín

Příspěvková organizace obce:
- Základní škola a mateřská škola Pěčín